Een sociaal veilige sportomgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

(Centrum Veilige Sport Nederland, sd) Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook in onze bond en in onze dojo kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op onze dojo én op het sportplezier van betrokkenen. Karate Do Lelystad wordt hierbij ondersteunt bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Maar als het dan toch mis gaat, waar kan je dan terecht.

Gedragscodes voor sporters

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Ongewenst gedrag door medesporters staat hoog in de ranglijst van grensoverschrijdend gedrag. Dat moet beter. Het zit hem in kleine dingen. Help je tegenstander dus overeind en wees sportief in je reactie. Grote mond en klagen bij de scheidsrechter? Doe maar niet, je schiet er niks mee op! (Centrum Veiligie Sport Nederland, sd).

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? Hoe ver kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant?

Karate Do Lelystad onderschrijft deze gedragscodes die zijn opgesteld voor sporters, trainers, begeleiders en scheidsrechters.

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

· door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;

· als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;

· plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen. campagnefilm ‘Blijf je stil of praat je erover’.

campagnefilm ‘Blijf je stil of praat je erover’

Preventie grensoverschrijdend gedrag

Karate Do Lelystad vindt het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zo hebben bijvoorbeeld de sportbonden en NOC*NSF gezamenlijk afspraken gemaakt over gedragsregels die gelden voor iedereen in de sport. Daarnaast ondersteunen Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF, sportclubs bij het ontwikkelen van eigen preventiebeleid.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een van de preventieve maatregelen die Karate Do Lelystad heeft is dat de trainer in het bezit is van een VOG. Een VOG staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed gedrag’, het gedrag uit het verleden van die persoon levert geen bezwaar op om bijvoorbeeld met minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen bij een sportvereniging te mogen werken. Elke drie jaar wordt er voor de trainer een VOG opnieuw aangevraagd. Een trainer kan bij Karate Do Lelystad alleen zijn als deze gekwalificeerd docent is en in het bezit is van een Leraar Martial level 2, 3 of 4 dan vergelijkbare kwalificatie en in het bezit zijn van een VOG en geldige EHBO certificaat.

Al deze maatregelen bieden geen garanties, maar we laten als Karate Do Lelystad wel zien dat de veiligheid van leden, vrijwilligers en bezoekers serieus worden genomen en dat Karate Do Lelystad de achtergrond kent van eventuele trainers en mogelijke vrijwilligers.

Centrum Veilige Sport Nederland en vertrouwenscontactpersoon (vcp)

Centrum Veilige Sport Nederland kan je met vragen en voor het inwinnen van advies met betrekking tot sociale veilige sportomgeving.

https://centrumveiligesport.nl/

Karate Do Lelystad heeft een externe vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze is bereikbaar voor iedereen met vragen en/of zorgen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sport netwerk, maar is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten. Karate Do Lelystad heeft Femke Verschuur als vertrouwenscontact-persoon van Federatie Oosterse Gevechtskunsten voor de aangesloten dojo’s (de plaats voor erkende krijgskunsten en vechtsport organisaties). Contactgegevens: femkeverschuur@gmail.com

Folders:

folder-seksuele-intimidatie-jeugd: nocnsf-folder-seksuele-intimidatie-jeugd.pdf (centrumveiligesport.nl)

en folder voor sporters algemeen: nocnsf-folder-seksuele-intimidatie-voor-sporters.pdf (centrumveiligesport.nl)

folder-seksuele-intimidatie-voor-ouders: nocnsf-folder-seksuele-intimidatie-voor-ouders-716-1904.pdf (centrumveiligesport.nl)

En wat als het toch mis gaat?

Ondanks alle maatregelen vooraf, kan het natuurlijk altijd toch een keer mis gaan binnen een sportclub.

  1. De vertrouwenscontactpersoon VCP van de Karate Do Lelystad is het eerste aanspreekpunt (femkeverschuur@gmail.com) of
  2. je kan ook bellen met Centrum Veilige Sport Nederland met vragen en voor het inwinnen van advies. Bij het Centrum Veilige Sport kan je altijd terecht om te sparren over incidenten. Zij luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing. Contactgegevens CVSN: Wil je iets melden of contact met ons opnemen?- Centrum Veilige Sport Nederland
  3. Anoniem contact buiten kantoortijden: https://www.fier.nl/chat-sport

Meldplicht seksuele intimidatie en misbruik

Bestuurders en begeleiders/trainers/coaches van sportclubs zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Reglementen

De leden van de dojo zijn gebonden aan de reglementen die zijn vastgesteld door Sensei Huib Dijkstra van Karate Do Lelystad, wet- en regelgeving die verder van toepassing zijn en de genoemde gedragscode door NOC*NSF en eventueel nog door de karatebond opgelegd voor de aangesloten dojo’s en haar leden. Zie hiervoor het Karate Do Lelystad reglement op de website.